Published On: Per, Haz 18th, 2015

Et fiyatları iftar sofrasını vurdu

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-06-17 16:45:00Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Et­te­ki zam kâ­bu­su Ra­ma­zan ayın­da if­tar me­nü­le­ri­ni de et­ki­si al­tı­na al­dı. Yıl için­de yüz­de 30’un üze­rin­de ar­tış ya­şa­yan et fi­yat­la­rı, bu yıl if­tar sof­ra­la­rı­na da yan­sı­dı.

Ge­çen se­ne­ye gö­re if­tar me­nü­le­ri­nin yüz­de 10-15 zam­lı ol­du­ğu­nu açık­la­yan Tüm Res­to­ran­lar, Lo­kan­ta­lar ve Te­da­rik­çi­ler Der­ne­ği (TÜ­RES) Baş­ka­nı Ali Tat­lı­dil, “Ge­çen se­ne­ler­de ya­şa­nan ku­rak­lık ne­de­niy­le bak­li­yat ürün­le­rin­de yüz­de 50’nin üze­rin­de zam­lar ya­şan­dı. Et­te­ki fi­yat ar­tı­şı ise ne­re­dey­se hiç dur­ma­dı. Hal böy­le olun­ca es­naf is­ter is­te­mez fi­yat­la­rı yük­selt­ti­” de­di.

Bu yıl if­tar sof­ra­la­rı kü­çük res­to­ran­lar­da ki­şi ba­şı 30 li­ra­dan baş­lar­ken, 5 yıl­dız­lı otel­ler­de 250 li­ra­ya ka­dar çı­kı­yor. Ör­ne­ğin, Çı­ra­ğan Sa­ra­y’­da bu­lu­nan Tuğ­ra Res­to­ran, Ra­ma­za­na özel if­tar me­nü­sü­nü 250 li­ra ola­rak be­lir­le­di. 50 ila 100 ki­şi ağır­la­yan kü­çük iş­let­me­le­rin Ra­ma­zan ayı­nı or­ta­la­ma yüz­de 30 ci­ro kay­bı ile ka­pat­tık­la­rı­nı bil­di­ren Tat­lı­dil, ko­nuş­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: “Rama­za­n’­da iş­let­me­ler gün için­de müş­te­ri bu­la­mı­yor. Da­ha çok if­tar saa­tin­de tam do­lu­luk ya­şı­yor­lar.

Ete Ra­ma­zan zam­mı

An­cak 50-100 ki­şi­ye hiz­met ve­ren kü­çük bir iş­let­me her ne ka­dar if­tar­da dol­sa da sı­nır­lı müş­te­ri­si ol­du­ğu için Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca or­ta­la­ma yüz­de 30 ci­ro kay­bı ya­şı­yor.  Bu­na kar­şın 300-500 ki­şi­lik müş­te­ri ka­pa­si­te­si olan bü­yük iş­let­me­ler Ra­ma­zan ayın­da ci­ro­la­rı­nı yüz­de 100 ar­tı­rı­yor. ”Her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da Ra­ma­zan ön­ce­si ete zam gel­di.

Kü­çük iş­let­me­ler ci­ro kay­be­di­yor

Sek­tö­rün ön­de ge­len tem­sil­ci­le­ri gı­da fi­yat­la­rı­na zam gel­me­ye­ce­ği­ni söy­le­se de, ete Ra­ma­zan ön­ce­si bir li­ra zam gel­di. Ay­nı za­man­da Cız­bız Köf­te Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı olan Ali Tat­lı­dil, dü­ne ka­dar ki­log­ra­mı­nı 23 li­ra­dan al­dık­la­rı da­na kar­kas etin Ra­ma­zan ön­ce­si 24 li­ra­ya çık­tı­ğı­nı açık­la­dı.

Tat­lı­dil, “Ma­ale­sef bu art ni­yet­li bir ar­tış mı­dır yok­sa arz-ta­lep den­ge­si mi­dir bil­mi­yo­ruz ama bi­zim ma­li­yet­le­ri­mi­zi de et­ki­li­yor. Her se­ne Ra­ma­zan ön­ce­si bu se­nar­yo­yu ya­şı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

Restoranlarda 27 lira ile 50 lira arasında

Kü­çük res­to­ran­lar­da if­tar fi­yat­la­rı 27 li­ra ile 50 li­ra ara­sın­da de­ği­şi­yor. Ör­ne­ğin, Fa­ruk Gül­lü­oğ­lu­’n­da Tan­dır me­nü 49 li­ra iken, İki Sa­tır res­to­ran­da if­ta­ri­ye­lik, Çor­ba, Bal­kan ve­ya Os­man­lı köf­te, kü­çük pa­ta­tes, meş­ru­bat, tat­lı, su ve çay­dan olu­şan me­nü­nün fi­ya­tı 27 li­ra. Köf­te­ci Ra­miz ise 25 li­ra ile 50 li­ra ara­sın­da if­tar me­nü­le­ri su­nu­yor.

About the Author

Bir yorum yaz

Sen olmalısin Logged in to post comment.